Zásady ochrany osobních údajů a užívání cookies

Osobní údaje fyzických osob, fyzických osob podnikajících a zástupců právnických osob jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

Subjekty údajů mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

1. Informace o správci a základní pojmy

Správcem osobních údajů je společnost MODEMI online s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 247 27 351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 169263 (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“).

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: MODEMI online s.r.o., Londýnská 730/59, Praha 2 – Vinohrady
Osoba pověřená ochranou OÚ: Pavel Matoušek
E-mail: email
Telefon: 607 444 777

Osobní údaje jsou Obecným nařízením definovány jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekty údajů jsou v těchto zásadách Uživatelé a Partneři, resp. v případě Partnerů jen Partneři fyzické osoby podnikající a zástupci Partnerů právnických osob – fyzické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i ručně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů, které správce zpracovává, jakou následující:

2.1. Uživatelé - jméno, příjmení, email, IP adresa, facebook ID.

2.2. Partneři – fyzické osoby podnikající - identifikační údaje - jméno, příjmení, IČ, adresa podnikání, číslo účtu, telefon a email.

2.3. Partneři – právnické osoby: zástupci právnických osob - identifikační údaje - jméno, příjmení, telefon a email.

3. Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy, kterou uzavírá uživatel při registraci nebo partner při registraci se Společností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), dále pak za účelem plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) vyplývajících z účetních a daňových předpisů a za účelem oprávněného zájmu – přímého marketingu po dobu smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

4. Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva:

4.1 Právo na přístup k osobním údajům. To zahrnuje jednak právo získat od Správce:

4.1.1 potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

4.1.2 informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

4.1.3 v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

4.1.4 Shora uvedené informace a sdělení požadovaná Uživatelem nebo Partnerem, poskytne Správce bezplatně. V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu email.

4.2. Právo na opravu nepřesných údajů - Uživatel nebo Partner coby subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Společnost zpracovávat.

4.3 Právo na výmaz - subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu email. Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 14 dní od obdržené žádosti ze strany subjektu údajů. 

4.4 Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce.

4.5 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování - subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

4.6 Právo na přenositelnost osobních údajů - subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

4.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle prostřednictvím emailu na elektronickou adresu email.

4.8 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování - subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

4.9 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů - subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

5. Ochrana osobních údajů.

5.1. Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.2. V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

5.3. Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu běhu promlčecí lhůty pro případné soudní vymáhání pohledávek (tj. zpravidla 3 roky) a dále pak po dobu 10 let od konce zániku platnosti smlouvy, respektive 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo v souladu se zákonem o účetnictví, resp. zákonem o dani z přidané hodnoty.

6. Další příjemci osobních údajů - zpracovatelé.

6.1 správce při plnění svých závazků a povinností využívá třetích subjektů, a to konkrétně účetní a správce serveru. S těmito společnostmi má uzavřeny zpracovatelské smlouvy.

6.2 správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

7. Mlčenlivost

Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

8. Cookies

8.1. Pravidla používání Cookies. Při návštěvě webových stránek Správce jsou jejich uživatelé dostatečně nápadným upozorněním informováni, jak webové stránky cookies používají (prostřednictvím odkazu na webovou stránku s prohlášením o užití cookies souborů).

8.2. Souhlas s používáním cookies uživatelé webových stránek Správce dávají implicitně přijetím textu „Tyto stránky využívají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.“.

V Praze, dne 1.3.2019

nahoru