Podmínky užívání Portálu modemi.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Podmínky užívání Portálu modemi.cz upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání internetové služby Poskytovatele – společnosti MODEMI online s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 247 27 351, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 169263 - umístěné na webové stránce www.modemi.cz, jejímž účelem je vyhledávání módy a módních doplňků obchodních Partnerů pro Uživatele.

1.2. Pro účely těchto Podmínek užívání mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.


2. Definice pojmů

2.1. Administrace – jedná se o administraci Uživatelského účtu. Uživatel může spravovat své oblíbené produkty a nastavení účtu;

2.2. Adresa Poskytovatele - Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;

2.3. Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

2.4. E-mailová adresa Poskytovatele - email;

2.5. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

2.6. Obchod – internetové stránky Partnera, zejména e-shop, který má Partner přidaný ve svém Partnerském účtu;

2.7. Partner – právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která si vytvoří Partnerský účet na Portále, případně si vytvoří Uživatelský účet a poté jej změní na Partnerský účet;

2.8. Partnerský účet – virtuální účet, ve kterém může Partner spravovat své obchody (e-shopy);

2.9. Podmínky užívání – tyto podmínky pro užívání Portálu;

2.10. Portál – webová stránka www.modemi.cz, která slouží jako vyhledávač módy a módních doplňků pro může, ženy i děti;

2.11. Poskytovatel – společnost MODEMI online s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 247 27 351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 169263;

2.12. Přihlašovací údaje – jedná se o kombinaci přihlašovacího jména a hesla na Portál, zejména se jedná o emailovou adresu Partnera nebo Uživatele a heslo;

2.13. Služby – Poskytovatelem poskytované služby na Portále;

2.14. Smlouva o užívání portálu – smlouva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele při užívání Portálu, kterou uzavírá Uživatel buď používáním Portálu www.modemi.cz nebo vytvořením Uživatelského účtu registrací na Portále;

2.15. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která buď používá Portál bez registrace, nebo si může si na Portále vytvořit svůj při registraci vlastní Uživatelský učet;

2.16. Uživatelský účet - virtuální účet, který Poskytovatel umožní na Portále vytvořit Uživatelům, a získat tak poskytované výhody jako např. vytvoření seznamu oblíbených produktů

2.17. Webová stránka – www.modemi.cz

3. Popis poskytovaných služeb

3.1. Portál slouží Uživatelům jako vyhledavač a porovnávač módy a módních doplňků pro muže, ženy i děti.

3.2. Uživatel může Portál užívat bez registrace nebo si po provedení registrace může vytvořit vlastní Uživatelský účet. V obou případech je povinen se řídit těmito Podmínkami užívání.

3.3. Uživatel má přístup k celému obsahu Portálu.

3.4. Uživatel si může na Portále označovat produkty jako oblíbené a má k nim poté přístup.

3.5. Uživatel, který si vytvořil Uživatelský účet, má přístup ke všem svým oblíbeným produktům a tyto může spravovat. Může také vkládat svůj uživatelský obsah.

3.6. Pokud Uživatel nemá vytvořen Uživatelský účet, oblíbené produkty jsou přístupné pouze na základě cookies.

4. Předmět smlouvy a uzavření smlouvy

4.1. Předmětem Smlouvy o užívání portálu je definovat vztah mezi Uživatelem Portálu a jeho Poskytovatelem. Užíváním Portálu a vstupem na Portál uživatel bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami užívání, je s nimi obeznámen a zavazuje se je dodržovat.

4.2. Uživatel je oprávněn si vytvořit na Portále Uživatelský účet pomocí své emailové adresy. Uživatel je oprávněn kdykoliv tento Uživatelský účet zrušit v Administraci účtu.

4.3. Vytvořením Uživatelského účtu na Portále Uživatel potvrzuje výslovný souhlas s těmito Podmínkami užívání, se Zásadami ochrany osobních údajů a užívání cookies, a uzavírá tak Smlouvu o užívání portálu.

4.4. Uzavřená Smlouva o užívání portálu není veřejně přístupná.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může odmítnout jeho registraci a vytvoření Uživatelského účtu anebo registraci a Uživatelský účet zrušit, zejména pokud již dříve Uživatel používal Portál jiným než běžným způsobem nebo hrubě porušil či opakovaně porušoval tyto Podmínky užívání.

4.6. Případný vytvořený uživatelský obsah není po odstranění Uživatelského účtu povinen Poskytovatel odstranit a Uživatel bere na vědomí, že na jakýkoliv jím vyprodukovaný obsah na Portále poskytuje Poskytovateli Portálu licenci na jeho neomezené využívání a zveřejnění.

4.7. Uživatel souhlasí s tím, že při uzavírání Smlouvy o užívání portálu na dálku prostřednictvím internetu si hradí náklady na uzavření smlouvy (zejména náklady na připojení k internetu) sám z vlastních prostředků.

5. Uživatelský účet

5.1. Uživatelský účet je účet, který si vytvoří Uživatel registrací na Portál, který provozuje Poskytovatel. Uživatelský účet je vytvořen ihned při registraci a potvrzení Podmínek užívání a Zásad ochrany osobních údajů.

5.2. Uživatel je po registraci ihned přihlášen do svého nového Uživatelského účtu a zároveň je mu na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci zasláno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k opětovnému přihlášení. Poskytovatel doporučuje si heslo ihned po prvním přihlášení změnit.

5.3. Uživatel je povinen uvádět pouze pravdivé údaje o své osobě a nezakládat falešné a jinak nepravdivé Uživatelské účty. Ve svém Uživatelském účtu si může Uživatel prohlížet své oblíbené produkty, které si mohl pomocí ikonky srdíčka označit u jednotlivých produktů ve výpisu na Portále. Veškeré údaje, které Uživatel na Portále uvede, se považují za pravdivé a v případě změny je Uživatel povinen je aktualizovat.

5.4. Uživatelský účet a přístup k němu je zabezpečen přihlašovacím jménem, které tvoří emailová adresa Uživatele a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že tyto přihlašovací údaje může Poskytovatel použít k přihlášení i na jiném portále provozovaném Poskytovatelem a provozovatelem tohoto Portálu.

5.5. Uživatel je povinen chránit a nikde nezveřejňovat své přihlašovací údaje na Portál.

5.6. Poskytovatel může zablokovat Uživatelský účet, a to zejména zjistí-li Poskytovatel hrubé porušení nebo opakované porušování Podmínek užívání.

6. Užívání služby

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony a chování Uživatele.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědný za činnost ostatních Partnerů a Uživatelů a není odpovědný za obsah informací ukládaných ostatními Partnery a Uživateli na Portál.

6.3. Uživatel nesmí server Poskytovatele, na kterém běží Portál, zatěžovat automatickými nebo nadměrnými požadavky. Dále nesmí provádět útoky na server nebo používat nástroje či programové vybavení, aby byl omezen nebo zcela znemožněn provoz serveru Poskytovatele či omezena nebo ohrožena bezpečnost internetu nebo ostatních uživatelů internetu. Uživatel zároveň nesmí být při takovémto jednání nápomocen třetí osobě. Uživatel není oprávněn jakkoliv blokovat nebo modifikovat jakoukoliv část Portálu.

6.4. Uživatele nesmí užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami užívání.

6.5. Uživatel je zodpovědný za provedené nastavení svého Uživatelského účtu a Poskytovatel za to nenese žádnou zodpovědnost.

6.6. Uživatel nesmí Portál a jeho služby poškodit způsobem, že by např. vytvářel Uživatelské účty za účelem úplatného nebo neúplatného převodu třetí osobě.

6.7. Uživatel se nesmí pokoušet získávat přihlašovací údaje jiných Partnerů a Uživatelů či se do nich pokusit přihlásit nebo nabourat.

6.8. Uživatel nesmí v rámci služby na Portálu šířit počítačové viry.

6.9. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení (např. spamy, hoaxy) a zároveň nesmí rozesílat informace, které mohou připomínat služby Poskytovatele nebo služby třetích osob za účelem uvedení v omyl (phishing) nebo zmatení Partnera či Uživatele či třetí osoby.

6.10. Uživatel nesmí zasahovat do práv na ochranu osobnosti třetích osob a zároveň nesmí Uživatel zasahovat do práv duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) třetích osob.

6.11. Služba je určena výhradně pro Uživatele. Uživatel bez předchozího písemného souhlasu není oprávněn poskytnout užívání služby třetím osobám.

6.12. Uživatel nesmí porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob ani jiným způsobem než je uvedeno v předchozích odstavcích.

6.13. Uživatel se musí zdržet jakéhokoliv nekalosoutěžního jednání v rámci služby Poskytovatele, které by mohlo být v rozporu s předpisy upravující soutěž v hospodářském styku.

6.14. Uživatel není oprávněn jakkoliv využívat ochranné známky nebo obchodní jména, ke kterým přísluší výhradní právo Poskytovateli nebo třetí osobně nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné.

6.15. Uživatel nesmí šířit obsah nebo se dopouštět jednání, jež hanobí nebo podněcuje k nenávisti vůči některému národu, rase, náboženství, etnické skupině, třídě nebo jiné skupině osob či k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

6.16. Uživatel nesmí jednat v jakémkoliv ohledu v rozporu s dobrými mravy.

6.17. Pokud bude Uživatel jednat při užívání Portálu tak, že jakákoliv třetí osoba vůči Poskytovateli bude uplatňovat jakákoliv práva, zavazuje se Uživatel Poskytovateli pro úspěšné vedení sporu s touto třetí osobou předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a nezbytné podklady. Pokud by taková třetí osoba namítala, že v rámci Portálu byla porušena její práva tím, že Uživatel uložil nebo šířil na Portále takovéto informace a mohlo tím dojít zároveň k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel uhradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

6.18. Uživatel se nesmí pokusit jednat jakýmkoliv zde zakázaným způsobem.

6.19. Poskytovatel je oprávněn ale nikoli povinen, provádět preventivní kontrolu dat, které Uživatel vkládá na Portál a zároveň monitorovat jeho chování na Portále. V případě, že by došlo k porušení Podmínek užívání je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy o užívání portálu odstoupit.

7. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

7.1. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními Uživatele v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

7.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele subjektů údajů za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), dále pak za účelem plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) vyplývajících z účetních a daňových předpisů a za účelem oprávněného zájmu – přímého marketingu po dobu smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

7.3. Informační povinnosti Poskytovatele související se zpracováním osobních údajů uživatele jsou upraveny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a užívání cookies dostupné na Webové stránce.

7.4. Před registrací Uživatele na Portál je Uživatel povinen se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů a užívání cookies na Webové stránce.

7.5. Portál používá k zobrazování obsahu údaje z cookies.

7.6. Souhlas s používáním cookies dává Uživatel potvrzením volby „Tyto stránky využívají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.“, případně lehce modifikovaného textu, který však má stejný význam.

7.7. Portál používá služby třetích stran, zejména službu Google Analytics patřící společnosti Google Inc. Společnost Google a její služba Google Analytics chrání transakce a spojení s Uživatelem pomocí zabezpečeného protokolu SSL.

8. Práva k portálu a licenční ujednání

8.1. Poskytovatel je majitelem Portálu a vykonává veškerá majetková práva k Portálu.

8.2. Všechny údaje, informace, fotografie, texty, grafické zpracování portálu a další prvky na Portálu jsou majetkem Poskytovatele a podléhají ochraně podle autorského zákona (dále jen „autorská díla“). Uživatel bere na vědomí, že kromě grafického zpracování Portálu jsou chráněny autorským zákonem i počítačové programy tvořící webovou stránku Portálu.

8.3. Jakékoliv neoprávněné změny, distribuce, duplikace, modifikace, reprodukce, zveřejňování, rozmnožování či kopírování, vystavování, sdělování díla veřejnosti, včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu a půjčování těchto autorských děl, či jejich částí mimo jiné i za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu je zakázáno, pokud k tomu nedal Poskytovatel výslovný písemný souhlas

8.4. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.

8.5. Databáze na Portálu či jiné Poskytovatelem provozované databáze jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.

8.6. Pokud Uživatel bude na Portálu zveřejňovat nebo šířit informace, které podléhají ochraně podle autorského práva nebo práva příbuzného (díla), Uživatel tímto uděluje Poskytovateli k dílům nevýhradní licenci (podlicenci) ke všem způsobům užití. Licence k dílům je poskytována bezúplatně a zároveň časově, územně i množstevně neomezeně. Poskytovatel může díla užít jakýmkoliv způsobem, např. na internetu, k propagaci v reklamě či k jiné propagaci.

8.7. Poskytovatel je oprávněn dílo postoupit i třetí osobě (podlicence) a zároveň není Poskytovatel povinen licenci jakkoliv využit. Pokud Poskytovatel licenci využije, je oprávněn dílo měnit, modifikovat, rozmnožovat a šířit. Pokud bude dílo jakkoliv modifikováno, je Poskytovatel oprávněn i s takovýmto dílem zacházet stejně, jako by se jednalo o originální dílo. Uživatel poskytuje Poskytovateli k užití díla tímto způsobem výslovný souhlas.

8.8. Předchozí ustanovení se použijí přiměřeně i na případy, kdy dílo nepodléhá ochraně podle autorského zákona.

8.9. Uživatel, který vloží na Portál příspěvek nebo jakékoliv dílo, se vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu.

8.10. Poskytovatel je oprávněn jakýkoliv příspěvek z Portálu odstranit bez uvedení důvodu.

9. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel Uživateli umožňuje užívat Portál a služby Portálu ve stavu, v jakém se Portál nachází, a nedává Uživateli žádné záruky na poskytované služby Portálu.

9.2. Poskytovatel Uživateli zejména negarantuje, že:

9.2.1. služby budou plně funkční a rychlé po celou dobu dostupnosti služeb;

9.2.2. služby budou poskytovány bez chyb;

9.2.3. služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.2.4. uživatelský obsah je bez chyb, přesný či správný a zejména neporušuje žádná práva nebo oprávněné zájmy třetích osob nebo jiných Partnerů či Uživatelů;

9.2.5. uživatelský obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy;

9.2.6. přístup do Uživatelského účtu bude k dispozici dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu

9.3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu, jeho obsahu či obsahu vloženého třetími osobami nebo jinými Partnery či Uživateli a zejména neodpovídá za škodu vzniklou omezením či ukončením poskytování služeb na Portálu.

9.4. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

9.4.1. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu;

9.4.2. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci;

9.4.3. jakýkoliv jiný následek používání Portálu;

9.4.4. jakýkoliv uživatelský obsah, který Uživatel nahrál na Portál, je a bude vždy zálohovaný a nebude nikdy poškozen nebo změněn;

9.4.5. nefunkčnost, nedostupnost, špatnou dostupnost či rychlost Portálu a také neodpovídá za případné přerušení provozu nebo poruchu Portálu;

9.4.6. stahování uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Portálu;

9.4.7. počítačové viry;

9.4.8. ztrátu uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;

9.4.9. neoprávněný přístup k Uživatelskému účtu nebo jiným informacím Uživatele;

9.4.10. zneužití Portálu anebo jeho služeb ze strany Partnera či Uživatele anebo třetích osob;

9.4.11. nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli uživatelského obsahu.

9.5. Uživatel je povinen odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek užívání Uživatelem.

9.6. Kliknutím na odkazy (Proklik) na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky Partnerů, tj. stránky třetích stran, kteří provozují samostatný Obchod (eshop). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za tyto webové stránky a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která by mu mohla být způsobená použitím webových stránek třetích stran, na které se proklikl z Portálu. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se na webových stránkách třetích stran s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami jejich provozovatelů.

10. Trvání smlouvy o užívání portálu

10.1. Smlouva o užívání portálu je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o užívání portálu nabývá účinností jejím uzavřením.

10.2. Uživatel může ukončit Smlouvu o užívání portálu tak, že ve lhůtě 14ti dní od uzavření Smlouvy o užívání portálu od ní odstoupí, a to i bez udání důvodu tak, že zašle na email Poskytovatele žádost o odstoupení od uzavřené smlouvy (Uživatel je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku). Další možností, jak ukončit trvání Smlouvy o užívání portálu, je v administraci svého Uživatelského účtu smazat, resp. trvale odstranit svůj Uživatelský účet.

10.3. V případě, že Uživatel opakovaně porušuje nepodstatným způsobem tyto Podmínky užívání a tím i Smlouvu o užívání portálu anebo porušuje tyto Podmínky užívání podstatným způsobem, může Poskytovatel Uživateli omezit nebo zcela zakázat přístup k Uživatelskému účtu. Za porušení Smlouvy o užívání portálu se považuje i porušení obecně závazných právních předpisů anebo umístění uživatelského obsahu na Portál v rozporu v těmito Podmínkami užívání.

10.4. Výpověď Smlouvy o užívání portálu je účinná okamžikem odeslání výpovědi Uživateli. Zejména se jedná o zaslání informace na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci, případně omezení poskytovaných služeb, pokud Uživatel nemá Uživatelský účet. Smlouva o užívání portálu zaniká okamžikem účinnosti této výpovědi.

10.5. V případě ukončení Smlouvy o užívání portálu nejsou dotčena licenční práva poskytnutá Poskytovateli Uživatelem dle článku 8 těchto Podmínek užívání.

10.6. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku Poskytovatel může Podmínky užívání v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Podmínek užívání bude Uživateli oznámena emailem. Změnu Podmínek užívání může Uživatel odmítnout a Smlouvu o užívání portálu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

10.7. Vyslovením souhlasu Uživatele s novou verzí Podmínek užívání pozbývají předchozí Podmínky užívání účinnosti a nová verze Podmínek užívání se stává nedílnou součástí Smlouvy o užívání portálu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva o užívání portálu i veškeré právní vztahy a jednání související s používání Portálu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

11.2. Pokud právní vztah, který upravuje Smlouva o užívání portálu, obsahuje zahraniční prvek, řídí se tento vztah českým právním řádem.

11.3. Pro Vzájemnou komunikaci mezi stranami budou strany používat jejich emailové adresy, tedy emailovou adresu Poskytovatele a emailovou adresu Uživatele.

11.4. Pokud bude doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou Uživatelem či na adresu Poskytovatele, má se za to, že písemnost došla adresátovi 3. pracovní den po odeslání, a to i když si ji adresát nevyzvedl.

11.5. Poskytovatel je oprávněn podnikat na základě živnostenského oprávnění. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.6. Pokud některé odstavce těchto Podmínek užívání pozbydou platnosti, zbývající odstavce zůstávají nezměněny a zůstávají v platnosti i nadále.

V Praze, dne 1.3.2019

nahoru